Mooka Abdullah كاتبه .. مشجعه وعاشقه لـ ( البلوغرانا ) .. برازيلية حتى ( النخاع ) .. مغتربه في ( كندا ) والهدف ( الشهاده ) .. تبلغ من العمر ( القليل ) لكنها مؤمنه بأن العقل لا يقاس بـ أيام الحياة ..


I like soccer very much .. My team is FC.Barcelona .. I'm living in Canada, BC ..
Wednesday 3/27/2013

(7 notes)

t2ste:

Reblog fans ronaldinho 

ريبلوق ي عشآآآاق متعة روناآلدينهوو 

BlackBerry : 

 http://cutt.us/t5D0 

 http://cutt.us/gXGq 

 http://cutt.us/C7ok 

 http://cutt.us/QyXU 

 http://cutt.us/p5wU 

 http://cutt.us/dBSd 

 http://cutt.us/hA3r 

 http://cutt.us/bI6P 

Saturday 9/8/2012

(961 notes)

(via fcbarcelona)

It’s an amazing cat ❤
Sunday 8/12/2012

(14 notes)

It’s an amazing cat ❤

(via cattlings-deactivated20131127)

Wednesday 8/8/2012

(1,630 notes)

<\3

(Source: lovebarca-il, via fcbarcelona)

إلا بزعل ..

إلا بزعل .. 
إذا بتروح عن عيني وترحل ..
إلا بزعل ..
واتوه في عالمك وامشي ولا اوصل ..
وتأخذ احلا ضحكه في حياتي ..
لا وتقول لي ما بقاك تزعل ؟
إلا بزعل ..

من اللي قالك اني ابقدر ؟
انا اقدر كل شيء ..
فراق مقدر =(
تخليني مع الذكرى بروحي ..
تعيشني على محلاك اول ..
إلا بزعل ..

 عيوني انت ..
والدنيا بـ عيني ..
إذا بتغيب انا محتاج عيني ..
وإذا كان التوسل لك يردك ..
انا ماعندي مانع اتوسل ..


إلا بزعل ..  

Monday 6/25/2012

Sunday 6/10/2012

Nice trip with TRU 

Monday 5/21/2012

سسآمي والبآقي أسآمي 

مزيًفة ..عّندِمآ نضيًق ..يًتِصنعّوَن قرٍبهم وَآهتِمآمهم لِنآ ..فقط لِ &#8221; معّرٍفة مآ يًزعّجنآ ..وَبعّدِهآ يًخذلِوَننآ أڳثرٍ من دِيً قبلِ ..نختِنق نتِحطم وَنتِضآيًق ..وَعّندِمآ نطلِب منهم آلِرٍحيًلِ من حيًآتِنآ ..يًشڳوَننآ عّندِ آلِجميًعّ وَيًحوَرٍوَن آلِمفرٍدِآتِ لِصآلِحهم ..لِتِصبح آلِتِمثيًلِيًة ڳم نحن قښآة ..نحآوَلِ آحتِرٍآم آلِمآضيً وَمآڳآن بيًننآ ..وَيًآ ښوَء عّآقبتِنآ هم يًعّرٍفوَن نقآط ضعّفنآ ..يًدِخلِوَن إلِيًنآ منهآ ف &#8221; نعّذرٍهم ..وَنقوَلِ خطأ + صفحة جدِيًدِه ..يًآ حښن نيًآتِنآ نحن ..نعّتِقدِ آلِصفحة آلِجدِيًدِة ښوَف تِڳوَن ب &#8221; آلِوَآن رٍآئعّة ..متِعّلِميًن من دِرٍوَښ آلِمآضيً وَعّبرٍآتِه ..لِڳن لِحظة ..هم لآزآلِوَ &#8221; ثعّآبيًن &#8221; يًغزوَن حيًآتِنآ ..فقط لِ &#8221; يًنتِظرٍ لِحظة ضعّفنآ ..ف &#8221; يًقتِرٍبوَن آڳثرٍ وَيًڳښرٍوَن ظهوَرٍنآ ..لِم أڳښرٍ بعّدِ ..لِڳن فقرٍآتِ ظهرٍيً آنحرٍفتِ عّن مښآرٍهآ ..أحتِآج بشدِة ذآلِڳ آلِحضن ..آڳثرٍ من أيً يًوَم ښبق ..أحتِآجة لِيًضعّ يًدِه خلِف ظهرٍيً وَهوَ يًحتِضننيً ..وَقتِهآ فقط ښ &#8221; يًعّتِدِلِ ظهرٍيً حقآ ..قدِ يًعّتِقدِ آلِبعّض بأنه خطئيً ..لآنيً آعّطيًتِ ثقتِيً آنآښ خذلِوَهآ ..لِڳن لِحظة ..ڳيًف بيً أن آعّرٍف من يًښتِحقهآ ..وَمن يًزيًف نفښهآ لِ &#8221; يًښرٍقهآ ؟! ..لِښتِ بعّآلِمة غيًب ..وَلِڳن من حقيً أن أخوَض تِجرٍبة ..لِ &#8221; أتِعّلِم ..وَيًآ ښوَء حظيً ڳم تِعّلِمتِ آلِڳثيًرٍ .. وَلِڳنيً لآ زلِتِ ذآلِڳ آلِقلِب ..آلِذيً لآ يًښتِطيًعّ آلِقښوَة ..برٍغم بأنهم وَصفوَه ڳثيًرٍآ بآنه &#8221; بآرٍدِ ڳآلِثلِج &#8221; ..وَ &#8221; متِحجرٍ وَحقوَدِ &#8221; ..لآ أعّلِم هلِ يًعّتِقدِوَنيً ..لِ &#8221; هتِلِرٍ خلِيًفة ؟! ..أم أنآ آلِمعّتِوَه صدِآم حښيًن ؟! أم أنيً من نښلِ جيًهمآن ؟! ف &#8221; أنآ لِښتِ مثلِ آلِآوَلِى لِ &#8221; أبيًدِ قوَم ب &#8221; أڳملِة ..وَلِښتِ آلِآخرٍ بأن أمرٍ أبن بذبح أبيًه ..وَلِښتِ آلِأخيًرٍ لِأقتِحهم آلِحرٍم آلِمڳيً ب &#8221; مدِرٍعّآتِيً ..أنآ فتِآة صغيًرٍه ..لِدِيًهآ حلِم تِرٍيًدِ تِحقيًقه ..وَلِڳن لآ تِښتِطيًعّ آن ڳآنتِ لِوَحدِهآ ..تِتِمنى [ أنآښ ] حقآ مخلِصيًن ..عّندِ ضيًقهآ عّندِ حآجتِهآ ..فقط يًڳوَنوَ لِهآ [ ملِبيًن ] ..لِيًښ لِ &#8221; نشرٍ أخبآرٍهآ ..وَتِبآدِلِ آلِغيًبه وَآلِنميًمه من خلِفهآ ..فقط لِ &#8221; أښنآدِ ظهرٍهآ ..وَأرٍآحة ڳتِفهآ من تِڳآثرٍ آلِهموَم ..ف &#8221; ڳتِفيً آلِأيًمن مآلِ قلِيًلِآ ..فقدِ ڳآنتِ تِمښڳ بيًدِه ..شخص لِوَى لِيً دِرٍآعّيً ..حطم لِيً بقآيًآ قلِبيً ..وَأنښآنيً أفرٍآحيً ..آحتِجتِه آن يًمښڳ يًدِيً وَقتِ ضيًقيً ..وَلِڳنه آخذ بڳښرٍهآ لِيً ..أخبرٍتِه ڳم هذآ يًألِم ..أنصدِم وَلِڳنه لِم يًڳف ..إلِآ آن شلِهآ لِيً ..لِڳنه عّندِمآ آحتِآجنيً ..رٍغم ڳښرٍه لِهآ ..إلِآ آنهآ آخذتِه لآحضآنه ..ضمدِتِ لِه جرٍآحه رٍغم ڳښرٍهآ ..وَأخبرٍتِه بأن يًبقى مبتِښم ..لِم يًعّتِذرٍ عّن ڳښرٍه ..وَڳأنه نښى آلِأمرٍ ..وَهآهوَ عّآدِ لِيًڳښرٍهآ مرٍة آخرٍى ..بطرٍيًقة آبشعّ وَآفضعّ ..لِيًجعّلِنيً حيًنهآ [ أڳرٍهه ] ..بڳلِ تِفآصيًلِة وَعّبآرٍآتِه ..لآ آڳتِب مفرٍدِآتِيً ..لِأخبرٍ آحدِهم ڳم ڳښرٍنيً ..فقط لِأعّلِمه ..بآنيً لآ أرٍيًدِه فيً حيًآتِيً بعّدِ آلِآن ..لِيًصفنيً ڳمآ يًصف ..لِيًخبرٍ آلِجميًعّ عّن بطوَلِآتِه ..وَيًخبرٍهم ڳم ضحى وَلِم يًلِقيً آلآ حضن بآرٍدِ ڳمآ يًصف ..وَلِڳن ف &#8221; يًخبرٍهم ..بأن لآ يًښألِوَ عّن أښميً وَمن أڳوَن ..لآنهآ وَقتِهآ عّندِمآ يًقتِرٍبوَن لِيًرٍوَ بشآعّة مآوَصف لِهم ..ښوَف يًجدِوَن آلِعّڳښ وَيًبدِئوَن يًتِښألِوَن عّن آلِحقيًقة عّندِيً ..وَآنآ لآ طآقة لِيً حيًنهآ ..لِنشرٍ مجلِدِآتِ خيًبتِه ..وَلآ طآقة لِيً لِفضح ښوَء آمرٍه ..ف &#8221; أنآ أحتِرٍم [ أيًآم لِيً مضتِ وَآنآ جنوَنيً لِحظة تِلِآقيً حضنيً بحضنه ] مجرٍدِ | هلِوَښة
Tuesday 5/8/2012


مزيًفة ..
عّندِمآ نضيًق ..
يًتِصنعّوَن قرٍبهم وَآهتِمآمهم لِنآ ..
فقط لِ ” معّرٍفة مآ يًزعّجنآ ..
وَبعّدِهآ يًخذلِوَننآ أڳثرٍ من دِيً قبلِ ..

نختِنق نتِحطم وَنتِضآيًق ..
وَعّندِمآ نطلِب منهم آلِرٍحيًلِ من حيًآتِنآ ..
يًشڳوَننآ عّندِ آلِجميًعّ وَيًحوَرٍوَن آلِمفرٍدِآتِ لِصآلِحهم ..
لِتِصبح آلِتِمثيًلِيًة ڳم نحن قښآة ..

نحآوَلِ آحتِرٍآم آلِمآضيً وَمآڳآن بيًننآ ..
وَيًآ ښوَء عّآقبتِنآ هم يًعّرٍفوَن نقآط ضعّفنآ ..
يًدِخلِوَن إلِيًنآ منهآ ف ” نعّذرٍهم ..
وَنقوَلِ خطأ + صفحة جدِيًدِه ..

يًآ حښن نيًآتِنآ نحن ..
نعّتِقدِ آلِصفحة آلِجدِيًدِة ښوَف تِڳوَن ب ” آلِوَآن رٍآئعّة ..
متِعّلِميًن من دِرٍوَښ آلِمآضيً وَعّبرٍآتِه ..
لِڳن لِحظة ..
هم لآزآلِوَ ” ثعّآبيًن ” يًغزوَن حيًآتِنآ ..
فقط لِ ” يًنتِظرٍ لِحظة ضعّفنآ ..
ف ” يًقتِرٍبوَن آڳثرٍ وَيًڳښرٍوَن ظهوَرٍنآ ..

لِم أڳښرٍ بعّدِ ..
لِڳن فقرٍآتِ ظهرٍيً آنحرٍفتِ عّن مښآرٍهآ ..
أحتِآج بشدِة ذآلِڳ آلِحضن ..
آڳثرٍ من أيً يًوَم ښبق ..
أحتِآجة لِيًضعّ يًدِه خلِف ظهرٍيً وَهوَ يًحتِضننيً ..
وَقتِهآ فقط ښ ” يًعّتِدِلِ ظهرٍيً حقآ ..

قدِ يًعّتِقدِ آلِبعّض بأنه خطئيً ..
لآنيً آعّطيًتِ ثقتِيً آنآښ خذلِوَهآ ..
لِڳن لِحظة ..
ڳيًف بيً أن آعّرٍف من يًښتِحقهآ ..
وَمن يًزيًف نفښهآ لِ ” يًښرٍقهآ ؟! ..
لِښتِ بعّآلِمة غيًب ..
وَلِڳن من حقيً أن أخوَض تِجرٍبة ..
لِ ” أتِعّلِم ..


وَيًآ ښوَء حظيً ڳم تِعّلِمتِ آلِڳثيًرٍ .. 
وَلِڳنيً لآ زلِتِ ذآلِڳ آلِقلِب ..
آلِذيً لآ يًښتِطيًعّ آلِقښوَة ..
برٍغم بأنهم وَصفوَه ڳثيًرٍآ بآنه ” بآرٍدِ ڳآلِثلِج ” ..
وَ ” متِحجرٍ وَحقوَدِ ” ..


لآ أعّلِم هلِ يًعّتِقدِوَنيً ..
لِ ” هتِلِرٍ خلِيًفة ؟! ..
أم أنآ آلِمعّتِوَه صدِآم حښيًن ؟! 
أم أنيً من نښلِ جيًهمآن ؟! 

ف ” أنآ لِښتِ مثلِ آلِآوَلِى لِ ” أبيًدِ قوَم ب ” أڳملِة ..
وَلِښتِ آلِآخرٍ بأن أمرٍ أبن بذبح أبيًه ..
وَلِښتِ آلِأخيًرٍ لِأقتِحهم آلِحرٍم آلِمڳيً ب ” مدِرٍعّآتِيً ..


أنآ فتِآة صغيًرٍه ..
لِدِيًهآ حلِم تِرٍيًدِ تِحقيًقه ..
وَلِڳن لآ تِښتِطيًعّ آن ڳآنتِ لِوَحدِهآ ..
تِتِمنى [ أنآښ ] حقآ مخلِصيًن ..
عّندِ ضيًقهآ عّندِ حآجتِهآ ..
فقط يًڳوَنوَ لِهآ [ ملِبيًن ] ..
لِيًښ لِ ” نشرٍ أخبآرٍهآ ..
وَتِبآدِلِ آلِغيًبه وَآلِنميًمه من خلِفهآ ..
فقط لِ ” أښنآدِ ظهرٍهآ ..
وَأرٍآحة ڳتِفهآ من تِڳآثرٍ آلِهموَم ..


ف ” ڳتِفيً آلِأيًمن مآلِ قلِيًلِآ ..
فقدِ ڳآنتِ تِمښڳ بيًدِه ..
شخص لِوَى لِيً دِرٍآعّيً ..
حطم لِيً بقآيًآ قلِبيً ..
وَأنښآنيً أفرٍآحيً ..
آحتِجتِه آن يًمښڳ يًدِيً وَقتِ ضيًقيً ..
وَلِڳنه آخذ بڳښرٍهآ لِيً ..
أخبرٍتِه ڳم هذآ يًألِم ..
أنصدِم وَلِڳنه لِم يًڳف ..
إلِآ آن شلِهآ لِيً ..


لِڳنه عّندِمآ آحتِآجنيً ..
رٍغم ڳښرٍه لِهآ ..
إلِآ آنهآ آخذتِه لآحضآنه ..
ضمدِتِ لِه جرٍآحه رٍغم ڳښرٍهآ ..
وَأخبرٍتِه بأن يًبقى مبتِښم ..
لِم يًعّتِذرٍ عّن ڳښرٍه ..
وَڳأنه نښى آلِأمرٍ ..
وَهآهوَ عّآدِ لِيًڳښرٍهآ مرٍة آخرٍى ..
بطرٍيًقة آبشعّ وَآفضعّ ..
لِيًجعّلِنيً حيًنهآ [ أڳرٍهه ] ..
بڳلِ تِفآصيًلِة وَعّبآرٍآتِه ..

لآ آڳتِب مفرٍدِآتِيً ..
لِأخبرٍ آحدِهم ڳم ڳښرٍنيً ..
فقط لِأعّلِمه ..
بآنيً لآ أرٍيًدِه فيً حيًآتِيً بعّدِ آلِآن ..
لِيًصفنيً ڳمآ يًصف ..
لِيًخبرٍ آلِجميًعّ عّن بطوَلِآتِه ..
وَيًخبرٍهم ڳم ضحى وَلِم يًلِقيً آلآ حضن بآرٍدِ ڳمآ يًصف ..
وَلِڳن ف ” يًخبرٍهم ..
بأن لآ يًښألِوَ عّن أښميً وَمن أڳوَن ..
لآنهآ وَقتِهآ عّندِمآ يًقتِرٍبوَن لِيًرٍوَ بشآعّة مآوَصف لِهم ..
ښوَف يًجدِوَن آلِعّڳښ وَيًبدِئوَن يًتِښألِوَن عّن آلِحقيًقة عّندِيً ..


وَآنآ لآ طآقة لِيً حيًنهآ ..
لِنشرٍ مجلِدِآتِ خيًبتِه ..
وَلآ طآقة لِيً لِفضح ښوَء آمرٍه ..
ف ” أنآ أحتِرٍم [ أيًآم لِيً مضتِ وَآنآ جنوَنيً لِحظة تِلِآقيً حضنيً بحضنه ] 
مجرٍدِ | هلِوَښة